Privacyverklaring

Wij vinden uw privacy belangrijk

Hotel José, Vissersstraat 16 te 8370 Blankenberge, vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in deze privacyverklaring welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw persoonsgegevens:

 • Alleen gebruiken voor doeleinden die met u zijn overeengekomen
 • Niet verkopen
 • Zorgvuldig beveiligen

Wanneer U bijkomende vragen heeft, of wanneer U suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud van deze privacyverklaring dan kan u ons steeds contacteren per e-mail of door gebruik te maken van de contactgegevens zoals hieronder vermeld.

1 Begrippen in deze Privacyverklaring

‘Persoonsgegevens’: persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon (naam, adres, telefoonnummer…). ‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Dit kan Hotel José zelf zijn, of een derde. ‘Verwerker’: degene die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Dit kan Hotel José zijn (als dienstverlener), of een derde die gegevens van Hotel José verwerkt.

2 Welke Persoonsgegevens verwerken wij?

Hotel José verwerkt uw persoonsgegevens doordat U gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hotel José verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben. Het gaat dus zowel om de persoonsgegevens van haar gasten, de door haar gasten en leveranciers opgegeven contactpersonen, maar ook de contactpersonen bij haar potentiële gasten en de persoonsgegevens van potentiële werknemers.

Hotel José kan volgende persoonsgegevens van U verzamelen of verkrijgen:

 • Identiteitsgegevens (naam, adres, emailadres, gsm-nummer, E-ID-gegevens)
 • Gegevens met betrekking tot uw communicatie met het bedrijf (bezoeken, telefoongesprekken)
 • Gegevens met betrekking tot facturatie (BTW-nummer, bankrekeningnummer)
 • Gegevens met betrekking tot uw curriculum vitae  (in kader van een sollicitatie)
 • Klachten die u indient of verzoeken die u tot ons richt.
 • Bewakingsbeelden

3 Waarom verwerken wij Persoonsgegevens?

Hotel José verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden:

 • Het leveren van onze diensten aan gasten:

Wij verwerken identiteits- en contactgegevens van onze gasten, opdrachtgevers, hun medewerkers en andere nuttige contactpersonen teneinde de overeenkomst met onze gasten te kunnen uitvoeren. Tevens houden wij bij wanneer en op welke wijze er gecommuniceerd wordt met onze gasten. Het doeleinde voor deze verwerkingen is ons klantenbeheer. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met onze gast en staan ons toe om een verblijf in ons hotel uiterst aangenaam te laten verlopen.

 • Financiële administratie:

Wij verwerken identiteits- en factuurgegevens om onze eigen boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Deze verwerking behoort enerzijds tot ons gerechtvaardigd belang, namelijk de mogelijkheid om onze administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door ons geleverde diensten. Anderzijds rust er een wettelijke verplichting op Hotel José  om een boekhouding te voeren.

 • Onderhouden van onze klantenrelatie:

Hotel José  wenst haar gastenrelatie te onderhouden. Om die reden kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze activiteiten of om u uit te nodigen voor evenementen. Het versturen van dergelijke mailings naar onze klanten behoort tot ons gerechtvaardigd belang en is bovendien ook in het belang van onze gasten. Het zal steeds mogelijk zijn om zich van dergelijke mailings uit te schrijven.

 • Direct Marketing:

Hotel José  verwerkt identiteits- en contactgegevens van prospecten in het kader van direct marketing. Het behoort tot ons gerechtvaardigd belang om contactgegevens van mogelijke nieuwe gasten te verwerken. Indien Hotel Hotel José  nieuwsbrieven, enquêtes of wedstrijden zou uitsturen/organiseren, zal dit steeds gebaseerd zijn op de toestemming van de (mogelijke) gast.

 • Rekruteringsdoeleinden:

Hotel José  verzamelt persoonsgegevens met het oog op rekrutering van nieuwe werknemers. Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in enerzijds de toestemming van de kandidaat-werknemer en anderzijds ons gerechtvaardigd belang om de geschikte kandidaat voor een positie aan te werven.

 • Camerabewaking:

Wanneer u onze gebouwen bezoekt dan kan u worden gefilmd door onze bewakingscamera’s in het kader van de algemene eveiliging van Hotel José . Deze verwerking behoort tot ons gerechtvaardigd belang, welke steeds afgewogen wordt tegenover uw belangen.

4. Toegang door en doorgifte aan derden

Hotel José  verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dergelijke ontvangers van uw persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Wanneer wij een beroep doen op derde partijen om uw gegevens te verwerken, dan zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de bescherming van uw persoonsgegevens.

5. Duur van de verwerking

Hotel José  houdt uw persoonsgegevens niet langer bij dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.

6. Vertrouwelijkheid en beveiliging

Hotel José  verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen via technische beveiligingsmaatregelen zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel als mogelijk wordt voorkomen. De aan Hotel José  bezorgde persoonsgegevens blijven bewaard bij Hotel José  desgevallend bij de verwerker op servers in België of de Europese Unie.

7. Uw rechten

U beschikt over verschillende rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 9. In het kader van onze identificatieplicht kunnen wij u verzoeken om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen. Wij reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen de 4 weken, op uw verzoek.

A. Recht op inzage en correctie

Indien u wil weten welke persoonsgegevens Hotel José  van u verwerkt en voor welke doeleinden, dan kan u contact met ons opnemen. U kan tevens vragen dat we eventuele foutieve persoonsgegevens corrigeren of uw gegevens wijzigen.

B. Recht op verwijdering en beperking

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat bepaalde gegevens na uw verzoek tot verwijdering bewaard worden door Hotel José  bijvoorbeeld omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden. Wanneer u hiertoe gegronde redenen heeft, kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist.

C. Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in vervulling van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag kan u op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

D. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan kan u ons verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u bezorgen of deze overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

E. Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door Hotel José  gebaseerd is op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

F. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Hotel José.

Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel. 02/274.48.00

Fax. 02/274.48.35

contact@apd-gba.be

8. Contactgegevens

Hotel José

Vissersstraat 16

8370 Blankenberge

+32 50 411.421

Info@hotel-jose.be

 

Reserveer een kamer

Beste prijzen
Beveiligde verbinding via Cubilis